1-  بكار بردن حرص در طلب روزی بكار بردن گناه است .

 

2-  پستی وناكسی این است كه شكر نعمت نكنی .

 

3-  از سخن بی فایده احتراز كنید .

 

4-  دركارها از مشورت مضایقه مكنید .

 

5-  دین خود را حفظ ومحبت مردم را به خود جلب كنید .

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 13 بهمن 1389    | توسط: نیلوفر آبی    |    |
نظرات()